תקנון פעילויות בפייסבוק/ אינסטגרם- נובי

מבוא
אינטרסן (1996) בע”מ להלן: (“החברה”) או/ו בשיתוף עם “שייראיט” או/ו ספק אחר להלן (“הספק”) תערוך פעילות ברשת פייסבוק/ אינסטגרם, המזכה את הזוכים בה בפרס בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן. בהשתתפותו בפעילות, המשתתף מסכים לעמוד בתקנון זה על כל חלקיו, ומאשר כי הוא פוטר את החברה, הספק ואת עובדיהם ו/או כל מי מטעמם מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות.

1. הגדרות
1.1 למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
1.2″כתובת החברה” – האגוז 10, א.ת חבל מודיעין
1.3 “האתר”/ “אתר הפעילות” – עמוד הפייסבוק של החברה בכתובת: https://www.facebook.com/nubyisrael/ או עמוד האינסטגרם:  https://www.instagram.com/nuby_israel/
1.4 “הפעילות” – פעילות שיתופים
1.5 “משך הפעילות”: לתקופה שהוגדרה בפוסט התחרות בעמוד הפעילות
1.6 “משתתף” או “משתתף בפעילות” – אדם העומד בתנאי תקנון זה, אשר העלה תמונה / תגובה כתוכן בפעילות. הפעילות פתוחה להשתתפות כל אדם שהינו תושב או אזרח ישראל או בעל היתר שהייה חוקית בישראל שהינו מעל גיל 18 .
1.7 “זוכים בפעילות” – המשתתפים שהתכנים שהעלו במסגרת הפעילות נבחרו כטובים ביותר על ידי חבר השופטים שיבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, כמפורט בסעיפים 4 ו – 5 להלן. במסגרת הפעילות ייבחרו זוכים בהתאם לכמות הזוכים שהוגדרה באתר הפעילות
1.8 “פרס הפעילות” – במסגרת הפעילות יחולקו פרסים מתנת החברה כפי שיפורסם באתר הפעילות
1.9 “התכנים” – תמונות/טיפים וכד’ של גולשים בהתאם לפעילות הרלוונטית
1.10 “הוראות הפעילות” – הגולשים יעלו תמונות/טיפים/תיוגים וכד’ כתגובה לפוסט.
1.11 “חבר השופטים” – השופטים שנבחרו על ידי החברה לשפוט בתחרויות שתערכנה במסגרת הפעילות.
1.12″התקנון” – תקנון זה, אשר יהא ניתן לעדכון על ידי החברה בכל עת לרבות במהלך תקופת הפעילות. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם באתר התחרות.

2. פרשנות
2.1 השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד, והתקנון מתייחס גם לנקבה. השימוש בלשון יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.
2.2 כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
2.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה להוראות הפעילות ו/או לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בערוצים האינטרנטיים השונים או/ו בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

3. תנאי ההשתתפות בפעילות
3.1 הפעילות תערך בכפוף לתקנון זה, ואין בתנאי הפעילות בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה בתקנון החברה ו/או על פי כל דין.
3.2 כל פעולה של משתתף בפעילות תהיה תקפה רק אם נעשתה במשך הפעילות ובהתאם לתקנון ולהוראות הפעילות.
3.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בפעילות מכל סיבה שהיא, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו. לעניין זה, “חוסר תום לב” ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן פעילות סביר ומקובל ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות. למשתתף לא תהא שום טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כנגד החלטת החברה.
3.4 ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה ועל בני משפחותיהם מדרגה ראשונה. כמו כן אסורה ההשתתפות על עובדי שייראיט או/ו ספק אחר ועל בני משפחותיהם מדרגה ראשונה וכן על מתכנתי הפעילות וקרוביהם מדרגה ראשונה.
3.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות בכל עת, כולו או חלקו, וכן לשנות את תכניו ו/או נהליו ו/או מועדיו ו/או כל פרט אחר הנוגע אליו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.6 החברה לא תהיה אחראית על כל פרסום לפעילות בכל דרך שהיא שתעשה על ידי משתתף בפעילות, לרבות שילוב קישורים לעמוד המשתתף בפעילות בפורומים שונים, בטיפים להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפים בפעילות.

4. תיאור הפעילות
4.1 על מנת להשתתף בפעילות על הגולש לעמוד בתנאי הפעילות כפי שפורסם באתר הפעילות.
4.2 בהתאם להוראות הפעילות ותקנון זה, כל משתתף רשאי להעלות מספר בלתי מוגבל תמונות/תיוגים/טיפים וכדומה בהתאם לסוג הפעילות
4.3 במידה ומשתתף העלה בתגובה לפוסט הפעילות תוכן שאינו ראוי מבחינת החברה, תהיה החברה רשאית למחוק את התגובה ולפסול את השתתפותו של אותו משתתף. למשתתף לא תהא שום טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כנגד החלטת החברה.

5.הזכייה
5.1 סך הכל ייבחרו זוכים כפי שהוגדר בפוסט הפעילות באתר הפעילות, הזכייה בפרס שצוין בפוסט באתר הפעילות – זוכה אחד בלבד!
5.2 הבחירה בהצעות הזוכות תעשה אך ורק על פי החלטת חבר השופטים ועל פי שיקול דעתם הבלעדי לכל דבר ועניין.
5.3 במידה ומספר משתתפים העלו תוכן זהה אשר נבחר על ידי חבר השופטים, הזוכה יהיה המשתתף שהעלה ראשון את התוכן.
5.4 מועד קביעת הזוכים ומסירת הפרס ייקבע על ידי החברה. למען הסר ספק, החברה תהיה רשאית להודיע לזוכים על זכייתם במהלך התחרות ו/או לאחריה.
5.5 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או מדידת זמנים ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לתוצאות
הפעילות ו/או במסגרת הפעילות ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כשלהם בקשר עם הפעילות.
5.6 מובהר, כי כל משתתף יוכל לזכות בתחרות פעם אחת בלבד.

6. חלוקת פרס הפעילות
6.1 החברה ו/או מי מטעמה תודיע לזוכה בפעילות על זכייתו עד עשרה ימי עבודה מתום קביעת זהות הזוכה. הודעה תימסר לזוכים באמצעות פרסום בפייסבוק/ אינסטגרם. במידה והזוכה בפעילות לא ימסור לחברה את שמו, מספר ת.ז, על ידי משלוח הודעה, בתוך 72 שעות מהמועד שיתבקש לכך, הזוכה יאבד את זכאותו לזכייה בפרס, והחברה תפנה להענקת הפרס למדורג הבא בתחרות וחוזר חלילה.
6.2 חלוקת הפרס לזוכה תהיה בכפוף לחתימה על כתב אישור על קבלת הפרס והודעת סילוק בנוסח המצורף כנספח “א” לתקנון זה.
6.3 פרס הפעילות הינו באחריות ספק הפרס, ולזוכה לא תהיה כל טענה שהיא כלפי החברה ו/או כל מאן דהוא, בדבר אי אספקת הפרס ו/או טיב הפרס וכו’.
6.4 החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לקבוע כי מקום מסירת הפרס יהיה באמצעות דואר ישראל או  שליח או איסוף עצמי של הזוכה בהתאם להחלטת ספק הפרס.
6.5 בהשתתפותם בפעילות מסכימים בזאת המשתתפים ו/או הזוכים בפעילות כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפרסם את שמם ו/או תמונתם ו/או פרטיהם בעיתון ו/או ברדיו ו/או
בטלוויזיה ו/או באינטרנט לרבות בפייסבוק ו/או בטלמסר ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ופרסום כאמור יהווה תנאי לקבלת הפרס ולזכייה בפעילות. בעצם ההשתתפות במבצע נותן המשתתף באופן בלתי חוזר את הסכמתו לשימוש כאמור.
6.6 בעצם השתתפותו בפעילות- הגולש מוותר על זכויות היוצרים בתכנים ששיתף במסגרת הפעילות ולחברה עומדת הזכות להשתמש בתכנים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל תמורה
6.7 הזכות לפרס הינה אישית ואינה ניתנת להמרה או להעברה לאחר.
6.8 תיאום קבלת הפרס ייעשה עם הזוכה בלבד.
6.9 על הגולש להציג תעודה מזהה ואת התמונה המקורית בעת קבלת הפרס. ללא הצגת פרטים אלו לא ניתן יהיה לקבל את הפרס.
6.10 כל אחד מהזוכים יחתום על הצהרה שתכלול בין היתר, אישור קבלת הפרס והיתר לפרסום שמו ופרטיו המלאים.
6.11 לא ניתן להמיר ו/או לשנות את הפרס בכל אופן וצורה שהם, וכן לא ניתן להעביר את הזכייה ו/או את הפרס לאחר לפני מועד מסירת הפרס לזוכה.
6.12 לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות את פרס הפעילות, ובכלל זה את מועדי מימושו, ולהציע במקומו פרס חלופי שהינו, ע”פ שיקול דעתה הבלעדי, בעלי ערך דומה, ולזוכה בפעילות לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדן או כנגד מי מטעמן.
6.13 יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי זוכה בפעילות לדרוש מאת החברה להמיר את הפרס בפרס אחר ו/או בכסף או בשווה כסף.
6.14 במידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, הפרטים שמסר המשתתף בפעילות אינם נכונים או מדויקים, החברה אינה מחויבת להעניק את פרס הפעילות למשתתף בפעילות. למשתתף לא תהא שום טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כנגד החלטת החברה.

7. ויתור ופטור מאחריות
7.1 למען הסר ספק מודגש בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיות על אי הצלחה של משתתף בפעילות להשתתף בפעילות בנסיבות בהם אותו משתתף בפעילות נחסם לשירותים) ו/או חלקם(, בידיעתו או שלא בידיעתו ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן המשתתף בפעילות השתתפות כאמור.
7.2 ניהול הפעילות נעשה באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב )להלן: “המערכות”(, שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא
תהיינה שגיאות או תקלות בניהול הפעילות והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו
ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר, ולמשתתף בפעילות לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או
בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות הפעילות, תוצאותיו וכל הקשור בו.
7.3 במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של הפעילות לחברה יהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או להאריך או לבצע כל פעולה בקשר לפעילות.
7.4 כל הזכויות בקשר עם הפעילות לרבות כל זכות קניין רוחני- סימנים מסחריים וכו( בקשר עם הפעילות תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה.
7.5 מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע בלבד, ובהשתתפותו, מצהיר המשתתף בפעילות באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי אין ולא תהיה לו ולכל
הבא מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה מנהליה, עובדיה ומי מטעמה בקשר עם הפעילות.
7.6 השתתפות בפעילות על כל שלביו תהא על אחריותם הבלעדית של משתתפי הפעילות. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי ממשתתפי
הפעילות עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או בכל חלק ממנו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בפעילות לא תקים למשתתפים כל
עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות.

8.הגנה על פרטיות
8.1 כאמור לעיל, ההשתתפות בפעילות כרוכה במילוי פרטים ובהרשמה. בנוסף לאמור לעיל, ייתכן כי משתתף בפעילות ייאלץ למסור לחברה ו/או לספק פרטים נוספים בעתיד. בלא שיימסרו
הפרטים והנתונים המתבקשים, לא ניתן יהיה להירשם כמשתתף בפעילות.
8.2 החברה תשמור על הפרטים שיימסרו לה בהתאם להוראות הדין. למרות האמור לעיל, המשתתף נותן בזאת את הסכמתו לכך שהחברה תהיה רשאית:
8.2.1 להעביר פרטי המשתתף בפעילות לאחר, על פי סמכות שבדין .
8.2.2 לפעול כדי להגן על האינטרסים של משתתפים אחרים בפעילות או של לקוחותיהם;
8.2.3 לעשות שימוש מסחרי, פרסומי ו/או שיווקי, בפרטים, בנתונים ובמידע הקיים בידי עורכי הפעילות.
8.2.4 לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש, מתנאי תקנון זה.
8.3 מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל, החברה ו/או הספק לא יעבירו לצדדים שלישיים, את פרטיו
האישיים של משתתף בפעילות ו/או שולח חומר אשר לא הוכרז כזוכה ו/או כמועמד סופי, אלא במקרים המפורטים להלן:
8.3.1 במקרה שהפר את תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיהם של עורכי
הפעילות
8.3.2 ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לעורכי הפעילות לעשות כן
8.3.3 בכל מקרה שעורכי הפעילות יסברו כי חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או
לרכוש המשתתפים או צד שלישי
8.4 החברה ו/או הספק אינם מתחייבים, כי המידע המצוי באתר יהיה חסין באופן מוחלט, מפני
גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים ואינם אחראים כלפי משתתף בפעילות, לכל נזק ו/או
הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית. למשתתף לא תהא שום טענה או/ו דרישה או/ו תביעה בגין נזקים ו/או תקלות ו/או הוצאות ו/או הפסדים שיגרמו לו.

9. קניין רוחני
9.1 בעצם השתתפותו בפעילות- המשתתף מקנה לחברה באופן בלעדי את מלוא זכויות היוצרים בתכנים שהעלה לאתר/ בכלל זה הוא מתיר לחברה לערוך ו/או לשנות ו/או לעשות שימוש
בתכנים לכל דבר ועניין ולכל מטרה שהיא- על פי שיקול דעתה הבלעדי- לרבות לצורך שילובם בתכנים של החברה/ המשתתף מוותר בעצם השתתפותו על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה) להלן; “טענה”) בקשר עם שימוש בתכנים ובכל בחלק מהם ובכלל זה מוותר על כל טענה שעניינה זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא וכן על כל טענה לתמורה כלשהי
בגין השימוש האמור
9.2 המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי התוכן שהעלה אינו מפר זכויות פרטיות ו/או קניין רוחני בין אם של משתתף אחר או של צד שלישי אחר כלשהו- כולו או חלקו/ פעל המתמודד בניגוד
לאמור- ישא באחריות המלאה והבלעדית לכך וישפה את החברה בגין כל טענה או דרישה שתועלה על ידי צד שלישי בקשר עם האמור לעיל/ מובהר- כי החברה שומרת על זכותה להסיר
כל תוכן שנוגד את הוראות סעיף זה.

10. שונות
10.1 ככל והוראה מהוראות תקנון זה תגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.
10.2 לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה ומן הפעילות. על הוראות תקנון זה ועל הפעילות יחול הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו.
10.3 החברה שומרת על זכותה, לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, ללא כל הודעה מראש למשתתף. למשתתף לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי החברה ו/או הספק ו/או מי מטעמם, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין נזקים ו/או תקלות שיגרמו לו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.

תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות בתחרות וההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.

נספח “א”

כתב קבלה, אישור והודאת סילוק

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת השתתפות בפעילות הפייסבוק/ אינסטגרם של “נובי” (להלן: “אינטרסן (1996) בע”מ) זכיתי בפרס ___________________.

אני מסכים ומאשר ל”אינטרסן (1996) בע”מ” לפרסם את הפרטים שפרסמתי בפעילות בה השתתפתי הכוללים את תמונתי/המלצתי וכדומה. הפרטים יפורסמו באמצעי המדיה השונים. ידוע לי כי לא אהיה זכאי לכל תמורה בגין פרסום הצילומים/ המלצות/פוסטים וכדומה וכי “אינטרסן (1996) בע”מ” תהיה רשאית שלא לפרסם פרטים אלה כלל.

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי “אינטרסן (1996) בע”מ” ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.

הנני פוטר את “אינטרסן (1996) בע”מ” ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כל פגיעה או נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרם לי כתוצאה ממימוש הפרס, ושעשויים להיגרם כתוצאה מהשתתפותי בתחרות.

הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד “אינטרסן (1996) בע”מ” או פיגמנט.

תאריך:___________________________
שם הזוכה:_________________________
מספר ת.ז.:_________________________
כתובת:____________________________
טלפון:_____________________________
חתימת הזוכה:_______________________