תקנון הפעילות

אינטרסן (1996) בע”מ להלן: (“החברה”) תערוך פעילות /הגרלה, המזכה את הזוכים בה בפרס בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן. בהשתתפותו בפעילות, המשתתף מסכים לעמוד בתקנון זה על כל חלקיו, ומאשר כי הוא פוטר את החברה מכל טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות.

  1. הגדרות

1.1 למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

1.2″כתובת החברה” – האגוז 10, א.ת חבל מודיעין

1.3  “האתר”/ “אתר הפעילות” – תערוכת בייבילנד 2022

1.4   “הפעילות” – הרשמה למועדון לקוחות “נובי”

1.5   “משך הפעילות”: בימי תערוכת בייבילנד 2022 (30/5-1-2/6/22)

1.6   “משתתף” או “משתתף בפעילות” – אדם העומד בתנאי תקנון זה, אשר נרשם למועדון הלקוחות של המותג נובי, הפעילות פתוחה להשתתפות כל אדם שהינו תושב או אזרח ישראל או בעל היתר שהייה חוקית בישראל שהינו מעל גיל 18 .

1.7   “זוכים בפעילות” –משתתף אחד אשר שמו הוגרל מבין הנרשמים  למועדון הלקוחות

1.8   “פרס הפעילות” – מארז מוצרי נובי בשווי של כ 300 ₪ מחירי צרכן

1.9   “התכנים” – הרשמה למועדון לקוחות נובי

1.10 “הוראות הפעילות” – בכפוף להרשמה למועדון תערך הגרלה בין טפסי הרישום ויוכרז על זוכה אחד

1.11 “חבר השופטים” – השופטים שנבחרו על ידי החברה לשפוט בתחרויות שתערכנה במסגרת

הפעילות.

1.12″התקנון” – תקנון זה, אשר יהא ניתן לעדכון על ידי החברה בכל עת לרבות במהלך תקופת

הפעילות. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי

שיפורסם באתר התחרות.

  1. פרשנות

2.1  השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד, והתקנון מתייחס גם לנקבה. השימוש

בלשון יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.

2.2  כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

2.3  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה להוראות הפעילות ו/או

לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בערוצים האינטרנטיים השונים או/ו בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

3. תנאי ההשתתפות בפעילות

3.1 הפעילות תערך בכפוף לתקנון זה, ואין בתנאי הפעילות בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או

זכות המוקנות לחברה בתקנון החברה ו/או על פי כל דין.

3.2 כל פעולה של משתתף בפעילות תהיה תקפה רק אם נעשתה במשך הפעילות ובהתאם לתקנון

ולהוראות הפעילות.

3.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף

כלשהו בפעילות מכל סיבה שהיא, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף

שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות

אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן

אחר כלשהו. לעניין זה, “חוסר תום לב” ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד

עם אופן פעילות סביר ומקובל ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי

הפעילות. למשתתף לא תהא שום טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כנגד החלטת החברה.

3.4 ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה ועל בני משפחותיהם מדרגה ראשונה.

3.5  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות בכל עת, כולו או חלקו, וכן לשנות את

תכניו ו/או נהליו ו/או מועדיו ו/או כל פרט אחר הנוגע אליו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.6  החברה לא תהיה אחראית על כל פרסום לפעילות בכל דרך שהיא שתעשה על ידי משתתף בפעילות.

  1. תיאור הפעילות

4.1   על מנת להשתתף בפעילות על המשתתף לעמוד בתנאי הפעילות.

4.2   בהתאם להוראות הפעילות ותקנון זה, כל משתתף רשאי להירשם פעם אחת למועדון הלקוחות של נובי.

4.3   במידה ומשתתף רשם פרטים שקריים בטופס ההרשמה למועדון, תהיה החברה רשאית לפסול את השתתפותו של אותו משתתף. למשתתף לא תהא שום טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כנגד החלטת החברה.

5. הזכייה

5.1 סך הכל ייבחר זוכה אחד שיזכה במארז מוצרי נובי בשווי של כ 300 ₪ מחירי צרכן.

5.2 הבחירה בזוכה תעשה בהגרלה שיערוך חבר השופטים ועל פי שיקול דעתם הבלעדי לכל דבר ועניין.

5.4 מועד קביעת הזוכה ומסירת הפרס ייקבע על ידי החברה. למען הסר ספק, החברה תהיה

רשאית להודיע לזוכה על זכייתו במהלך הפעילות ו/או לאחריה.

5.5 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או

קליטת ו/או מדידת זמנים ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לתוצאות

הפעילות ו/או במסגרת הפעילות ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או

פרטים כשלהם בקשר עם הפעילות.

6. חלוקת פרס הפעילות

6.1 החברה ו/או מי מטעמה תודיע לזוכה בפעילות על זכייתו עד עשרה ימי עבודה מתום קביעת

זהות הזוכה. הודעה תימסר לזוכה באמצעות שיחת טלפון למספר הטלפון שרשם בטופס ההצטרפות למועדון. במידה והזוכה בפעילות לא יהיה זמין תשלח אליו הודעת סמס. במידה והזוכה לא יצור קשר עם החברה, בתוך 72 שעות מהמועד שנשלחה אליו הודעת סמס , הזוכה יאבד את זכאותו לזכייה בפרס מבלי שתהא לו כל טענה או/ו תביעה כנגד החלטת החברה, והחברה תפנה להענקת הפרס למדורג הבא בפעילות וחוזר חלילה.

6.2 חלוקת הפרס לזוכה תהיה בכפוף לחתימה על כתב אישור על קבלת הפרס והודעת סילוק בנוסח

המצורף כנספח “א” לתקנון זה.

6.3 החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לקבוע כי מקום מסירת הפרס יהיה באמצעות דואר ישראל או

שליח או איסוף עצמי של הזוכה בהתאם להחלטת החברה.

6.4 בהשתתפותם בפעילות מסכימים בזאת המשתתפים ו/או הזוכה בפעילות כי החברה תהא

רשאית, אך לא חייבת, לפרסם את שמם ו/או תמונתם ו/או פרטיהם בעיתון ו/או ברדיו ו/או בטלוויזיה ו/או באינטרנט לרבות בפייסבוק ו/או בטלמסר ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ופרסום כאמור יהווה תנאי לקבלת הפרס ולזכייה בפעילות.

בעצם ההשתתפות במבצע נותן המשתתף באופן בלתי חוזר את הסכמתו לשימוש כאמור.

6.5 בעצם השתתפותו בפעילות- המשתתף מאשר שימוש בנתונים שמסר לחברה לצורך דיוור, סמס וכדומה

ולחברה עומדת הזכות להשתמש בתכנים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל תמורה

6.6 הזכות לפרס הינה אישית ואינה ניתנת להמרה או להעברה לאחר.

6.7  תיאום קבלת הפרס ייעשה עם הזוכה בלבד.

6.8  על הזוכה להציג תעודה מזהה ואת התמונה המקורית בעת קבלת הפרס. ללא הצגת פרטים אלו

לא ניתן יהיה לקבל את הפרס.

6.9 הזוכה יחתום על הצהרה שתכלול בין היתר, אישור קבלת הפרס והיתר לפרסום שמו

ופרטיו המלאים.

6.10 לא ניתן להמיר ו/או לשנות את הפרס בכל אופן וצורה שהם, וכן לא ניתן להעביר את הזכייה

ו/או את הפרס לאחר לפני מועד מסירת הפרס לזוכה.

6.11 לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות את פרס הפעילות, ובכלל

זה את מועדי מימושו, ולהציע במקומו פרס חלופי שהינו, ע”פ שיקול דעתה הבלעדי, בעלי ערך

דומה, ולזוכה בפעילות לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדן או כנגד מי מטעמן.

6.12 יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי זוכה בפעילות לדרוש מאת החברה להמיר את הפרס

בפרס אחר ו/או בכסף או בשווה כסף.

6.13  במידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, הפרטים שמסר המשתתף בפעילות אינם נכונים

או מדויקים, החברה אינה מחויבת להעניק את פרס הפעילות למשתתף בפעילות. למשתתף לא תהא שום טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כנגד החלטת החברה.

  1. ויתור ופטור מאחריות

7.1 למען הסר ספק מודגש בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיות על אי הצלחה של

משתתף בפעילות להשתתף בפעילות בנסיבות בהם אותו משתתף בפעילות נחסם לשירותים ו/או חלקם(, בידיעתו או שלא בידיעתו ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן

המשתתף בפעילות השתתפות כאמור.)

7.2  ניהול הפעילות נעשה באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב )להלן: “המערכות”(, שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא

תהיינה שגיאות או תקלות בניהול הפעילות והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו

ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר, ולמשתתף בפעילות לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות הפעילות, תוצאותיו וכל הקשור בו.

7.3  במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של הפעילות לחברה יהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או להאריך או לבצע כל פעולה בקשר לפעילות.

7.4  כל הזכויות בקשר עם הפעילות לרבות כל זכות קניין רוחני- סימנים מסחריים וכו( בקשר עם הפעילות תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה).

7.5  מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע בלבד, ובהשתתפותו, מצהיר המשתתף בפעילות באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי אין ולא תהיה לו ולכל

הבא מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה מנהליה, עובדיה ומי מטעמה בקשר עם הפעילות.

7.6  השתתפות בפעילות על כל שלביו תהא על אחריותם הבלעדית של משתתפי הפעילות. החברה

ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי ממשתתפי הפעילות עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או בכל חלק ממנו. מבלי

לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בפעילות לא תקים למשתתפים כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות.

8.הגנה על פרטיות

8.1  כאמור לעיל, ההשתתפות בפעילות כרוכה במילוי פרטים ובהרשמה. בנוסף לאמור לעיל, ייתכן כי משתתף בפעילות ייאלץ למסור לחברה ו/או לספק פרטים נוספים בעתיד. בלא שיימסרו

הפרטים והנתונים המתבקשים, לא ניתן יהיה להירשם כמשתתף בפעילות.

8.2  החברה תשמור על הפרטים שיימסרו לה בהתאם להוראות הדין. למרות האמור לעיל, המשתתף נותן בזאת את הסכמתו לכך שהחברה תהיה רשאית:

8.2.1 להעביר פרטי המשתתף בפעילות לאחר, על פי סמכות שבדין .

8.2.2 לפעול כדי להגן על האינטרסים של משתתפים אחרים בפעילות או של לקוחותיהם;

8.2.3 לעשות שימוש מסחרי, פרסומי ו/או שיווקי, בפרטים, בנתונים ובמידע הקיים בידי עורכי הפעילות.

8.2.4 לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש, מתנאי תקנון זה.

8.3    מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל, החברה ו/או הספק לא יעבירו לצדדים שלישיים, את פרטיו האישיים של משתתף בפעילות ו/או שולח חומר אשר לא הוכרז כזוכה ו/או כמועמד סופי, אלא במקרים המפורטים להלן:

8.3.1 במקרה שהפר את תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיהם של עורכי הפעילות

8.3.2 ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לעורכי הפעילות לעשות כן

8.3.3 בכל מקרה שעורכי הפעילות יסברו כי חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש המשתתפים או צד שלישי

8.4  החברה ו/או הספק אינם מתחייבים, כי המידע המצוי באתר יהיה חסין באופן מוחלט, מפני

גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים ואינם אחראים כלפי משתתף בפעילות, לכל נזק ו/או

הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית. למשתתף לא תהא שום טענה או/ו דרישה או/ו תביעה בגין נזקים ו/או תקלות ו/או הוצאות ו/או הפסדים שיגרמו לו.

  1. שונות

10.1 ככל והוראה מהוראות תקנון זה תגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.

10.2 לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה ומן הפעילות. על הוראות תקנון זה ועל הפעילות יחול הדין הישראלי בלבד, ללא

כללי ברירת הדין שבו.

10.3 החברה שומרת על זכותה, לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, ללא כל הודעה מראש למשתתף. למשתתף לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי החברה ו/או הספק ו/או מי מטעמם, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין נזקים ו/או תקלות שיגרמו לו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.

תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות בתחרות וההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.

 

נספח “א”

 

כתב קבלה, אישור והודאת סילוק

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת השתתפות בפעילות הצטרפות למועדון לקוחות של ” נובי” (להלן: “אינטרסן (1996) בע”מ) זכיתי בפרס מארז מוצרי נובי בשווי של כ 300 ₪ מחירי צרכן___________________.

אני מסכים ומאשר ל”אינטרסן (1996) בע”מ” לפרסם את הפרטים שפרסמתי בפעילות בה השתתפתי הכוללים את תמונתי/המלצתי וכדומה. הפרטים יפורסמו באמצעי המדיה השונים. ידוע לי כי לא אהיה זכאי לכל תמורה בגין פרסום הצילומים/ המלצות/פוסטים וכדומה וכי “אינטרסן (1996) בע”מ” תהיה רשאית שלא לפרסם פרטים אלה כלל.

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי “אינטרסן (1996) בע”מ”  ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.

הנני פוטר את “אינטרסן (1996) בע”מ”  ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כל פגיעה או נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרם לי כתוצאה ממימוש הפרס, ושעשויים להיגרם כתוצאה מהשתתפותי בפעילות.

הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד “אינטרסן (1996) בע”מ”

תאריך:___________________________

שם הזוכה:_________________________

מספר ת.ז.:_________________________

כתובת:___________________________

טלפון:____________________________

חתימת הזוכה:_______________________